Strona była modyfikowana 02/12/09

                                                                               

 

                           

please see also our website  

 

TEXTS and SUMMARYS

Garden interior in family garden.

The social space analysis based on greenery inventory in Warsaw public housing development WSM Żoliborz

Social participation in spatial order shaping and its connection with day-to-day landscape structure.(summary)

Rhythm as an indication of landscape humanisation (summary).

Front garden’s part in country seat structure – present condition and tradition of country garden (summary)

Homegarden & performance (abstract)

 

PUBLICATIONS

Articles and reports:

 1. Gawryszewska Beata, 1998, “Feng shui – akupunktura przestrzeni”, w: “Arche” 17/18, wyd. Kanon, Warszawa

 2. Gawryszewska Beata, 1998, „Siedlisko ludzkie – Polska i południowo-wschodnia Anglia – podobieństwa i różnice.” , w: Wolski P. (red) „Ochrona dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w Polsce.” – materiały konferencyjne, Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, s.121-126

 3. Gawryszewska Beata, 1998, „Ogród projektanta”, w: „Przyroda i miasto 1”, wyd. SGGW, Warszawa

 4. Gawryszewska Beata , 1999, „O dwóch wiejskich osiedlach w centrum wielkiego miasta”, w: „Przyroda i miasto 2”, wyd. SGGW, Warszawa

 5. Rylke Jan, Gawryszewska Beata,  2000, „Perception of the structure and habit of trees and shrubs”, w: „Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture)”, No 20,1999

 6. Gawryszewska Beata J., 2000, "Points of contact" - research over structure of family gardens.”, w: „Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Landscape Architecture)”, No 21/2000

 7. Gawryszewska Beata J., 2000, „Badania nad strukturą współczesnych ogrodów rodzinnych”, w: „Przyroda i miasto 3”,wyd. SGGW, Warszawa

 8.  Gawryszewska Beata J., 2000, „Geneza i struktura współczesnego ogrodu rodzinnego”, w: „III Forum architektury krajobrazu”, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa

 9. GAWRYSZEWSKA B. J. 2002 Garden interior in family garden, in: Annals of Warsaw Agricultural University, Horticulture (Lanscape Architecture) No 23/2002, Wyd. SGGW, Warsaw, Poland 87-96
 10. GAWRYSZEWSKA B. J. 2002 Przestrzenie przenikania się architektury i natury. Ogród przy domu jednorodzinnym. [Architecture and nature – space of penetration itself. Garden below house.] In: Metamorphose of architecture. Contemporary architecture in the face of nature. Gdansk 24-25 maja 2002
 11. GAWRYSZEWSKA B. J., GUZEK Ł. 2002 Ogród rodzinny i performance [Family garden and performance], in : Przyroda i miasto t.IV [Nature and city IV], Wyd. SGGW Warsaw, Poland, 101-105
 12. GAWRYSZEWSKA B. J. POTKAŃSKA-GRZESZCZAK A. 2003. Dzisiejsze oblicze przestrzeni społecznej w Warszawie na przykładzie przemian osiedla WSM Żoliborz Centralny [Modern face of social space in Warsaw on an example of housing estate - Warsaw Housing Co-operative Central Żoliborz (WSM ŻC) transformation]. Przyroda i miasto 5, SGGW, Warsaw, Poland: 212-232.
 13. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Warszawa -miasto nad Wisłą - O Salonie Architektury Warszawskiej 2002. [Warsaw-the city upon the Vistula river - about Warsaw Architecture Exhibition Room 2002]. In: Kultura współczesna. [Modern culture]. (Eds.) Kostyrko K., Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, No 1-2/2003 Warsaw: 224-227.
 14. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Mówiąc o ogrodach... Założenia programu rewitalizacji przestrzeni społecznej na przykładzie osiedla WSM Żoliborz Centralny w Warszawie. [Talking about gardens... Plan of revitalisation program of social space on an example of housing estate - Warsaw Housing Co-operative Central Żoliborz]. In: Kultura współczesna. [Modern culture]. (Eds.) Kostyrko K., Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, No 3/2003 Warsaw.
 15. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Ogrodnictwo i jakość życia-refleksje po I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych "Współczesne ogrodnictwo i jakość życia", Kraków, 9-11 września 2003. [Horticulture and quality of life-reflection after I Congress of Polish Society of Horticultural Sciences "Modern horticulture and quality of life", Cracow, September 9-11, 2003. In: Kultura współczesna. [Modern culture]. (Eds.) Kostyrko K., Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, No 1-2/2003 Warsaw.
 16. Gawryszewska B.J., 2003, „Woda w ogrodzie przydomowym – sfera utylitarna i znaczenia kulturowe na przykładzie koncepcji Flowform Johna A. Wilkesa”[w:] Urszula Myga – Piątek, IV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Woda w krajobrazie”, Sosnowiec, 23-24 X 2003
 17. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. Modernizować modernizm? Zielone dziedzińce Czerwonego Żoliborza w programie rewitalizacji przestrzeni społecznej osiedla WSM [Should we modernise modernism? Green courtyards of „Red Żoliborz” revitalisation of WSM housing estate social space program]. In: Rylke J. (red.) Przyroda i miasto VI [Nature and town], Wyd. SGGW, Warsaw: 57-72
 18. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. W objęciach Wiatru i Wody... refleksje na temat chińskiej feng shui [In embraces of Wind and water – reflections of Chinese feng shui]., In: Sosnowski L., Wójcik A.(red.) Ogrody – zwierciadła kultury, T.1 Świat ogrodu – Wschód [Gardens – the mirrors of the culture. East.], Universitas, Krakow: 184-198
 19. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. Rola ogrodu frontowego w strukturze siedliska – stan współczesny a tradycja ogrodu wiejskiego [Role of the front garden in the structure of settle – contemporary condition and tradition of thecountry garden] In: VI Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz i ogród wiejski” T.3 Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski [VI Forum of Landscape architecture „Country landscape and garden” Vol.3 Natural and cultural landscape of the country], Wyd. KUL, Lublin: 97-104
 20. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. Z porządku do chaosu? – rozważania nad kompozycją i strukturą współczesnego ogrodu przydomowego [From order to chaos? – consideration on composition and structure of home garden]. In: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie [Reviews of PAN Science Commissions, Section of Krakow], Wyd. „Secesja”, Krakow: 181-183
 21. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. Od hortiterapii do architektury partycypacyjnej – Konieczność zachowania struktury przestrzeni społecznej w modernizacji osiedli mieszkaniowych [From hortitherapeutics to participating architecture – necessity of social space structure cultivation in modernisation of housing estates] In: II Sympozjum naukowe „Architektura i technika a zdrowie”[2rd International Symposium „Architecture, Technology and Health”], Gliwice: 79-85
 22. GAWRYSZEWSKA B.J., PIŁKO A., 2004. The social space analysis based on greenery inventory in Warsaw public housing development WSM Żoliborz, In: Szulczewska B. (red.) Annals of Warsaw Agricultural University No 25/2004. wyd. SGGW, Warsaw: s. 113-119
 23. GAWRYSZEWSKA B. J., KRÓLIKOWSKI J. T., 2004. Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów [Social-cultural aspects of regional planning. Anthology.], Wyd. SGGW, Warsaw: stron 275
 24. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. W poszukiwaniu struktury energii Ziemi.... refleksje na temat chińskiej feng shui [Looking for the structure of Earth energy... reflections of Chinese feng shui]. In: Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., (red.) Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów [Social-cultural aspects of regional planning. Anthology.], Wyd. SGGW, Warsaw: s.85-92
 25. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. Sacrum i profanum w strukturze siedliska wiejskiego [Sacrum and profanum in the structure of country settle] In: Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., (red.) Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów [Social-cultural aspects of regional planning. Anthology.], Wyd. SGGW, Warsaw: s.173-177
 26. GAWRYSZEWSKA B.J., 2004. O architekturze partycypacyjnej... na starym warszawskim osiedlu [About participating architecture... in old Warsaw settlement]. In: Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., (red.) Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów [Social-cultural aspects of regional planning. Anthology.], Wyd. SGGW, Warsaw: s.211-214
 27. Gawryszewska B. J., 2005, „Estetyka przestrzeni wejściowej domu i ogrodu na przykładzie przestrzeni egzystencjalnej w Europie i Azji.” [w:] Wilkoszewska K. (red.) „Estetyka transkulturowa”, Wyd. Universitas, Kraków, s.437-446
 28. Gawryszewska B.J., 2005 (2003), „Rytm jako przejaw antropogenizacji krajobrazu” [w:] „Architektura Krajobrazu”1-2/2003, Wyd. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, s.104-110
 29. Gawryszewska B.J., 2005, „Most w strukturze krajobrazu i przestrzeni egzystencjalnej. Repertuar form i znaczeń”, w: V Krajowa Konferencja „Estetyka Mostów”, Księga Konferencyjna, s.81-86
 30. Gawryszewska B.J., Herman K. J., 2005, „Koncepcja wsi tematycznej a problemy ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza”, w: Borcz Z. (red.) Architektura Krajobrazu. Studia i Prezentacje – Architektura Krajobrazu Wiejskiego – Odnowa Wsi. 1-2/2005, Wyd. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, s.64-71
 31. Rylke J., Gawryszewska B. J., 2005, „Trzy filary promenady” [w:] Rylke J. (red.) Przyroda i miasto VII, wyd. SGGW, Warszawa, s. 44-51
 32. Rylke J., Gawryszewska B. J., Królikowski J. T. 2005, „Program ochrony krajobrazu – jurydyka królewska” [w:] Rylke J. (red.) Przyroda i miasto VII, wyd. SGGW, Warszawa, s. 73-76
 33. Rylke J., Gawryszewska B. J., Królikowski J. T., Piekarczyk J., Wielochowska M., 2005, „Galaktyka Warszawa” [w:] Rylke J. (red.) Przyroda i miasto VII, wyd. SGGW, Warszawa, s. 185-190
 34. Gawryszewska B. J., 2005, „Modernizując modernizm... o architekturze partycypacyjnej na starym warszawskim osiedlu”, Autoportret - pismo o dobrej przestrzeni No 4/2005, Wyd. Małopolskiego Ośrodka Kultury, s. 16-19
 35. Gawryszewska B. J., 2006, „Historia i struktura ogrodu rodzinnego”, Wyd. SGGW, Warszawa, stron 140
 36. Gawryszewska B. J., 2005, „Mówiąc o ogrodach... Rewitalizacja przestrzeni społecznej poprzez społeczne uczestnictwo w kreacji przestrzeni osiedli mieszkaniowych”, [w:] Królikowski J.T. (red. ) „Ku autentyczności krajobrazu miejskiego. Materiały Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu”, Wyd. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, s. 32-34
 37. Gawryszewska B. J., 2005, „Modernizując modernizm... o architekturze partycypacyjnej na starym warszawskim osiedlu”, Autoportret - pismo o dobrej przestrzeni No 4/2005, Wyd. Małopolskiego Ośrodka Kultury, s. 16-19
 38. Gawryszewska B. J., 2005, „Uczestnictwo społeczne w kształtowaniu ładu przestrzeni i jego związek ze strukturą krajobrazu codziennego”, [w:] Drapella-Hermansdorfer A., Cebrat K. (red.) „Oblicza równowagi. Aspects of equilibrium. Studia i materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, s.240-247
 39. Gawryszewska B. J., 2005, „Mówiąc o ogrodach... Rewitalizacja przestrzeni społecznej poprzez społeczne uczestnictwo w kreacji przestrzeni osiedli mieszkaniowych”, [w:] Królikowski J.T. (red. ) „Ku autentyczności krajobrazu miejskiego. Materiały Warszawskiej Panoramy Architektury Krajobrazu”, Wyd. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, s. 32-34
 40. Gawryszewska B. J., 2006, „Historia i struktura ogrodu rodzinnego”, Wyd. SGGW Warszawa, stron 140, ISBN 83-7244-713-6
 41. Gawryszewska B. J., 2006, „Środowisko naturalne w strukturze przestrzeni egzystencjalnej człowieka”, w: Richling A. i inni (red). Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI/2: Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe (Regional Landscape-Ecological Studies), Warszawa ss.33-40
 42. Gawryszewska B. J., 2006, „Ogród zwyczajny – problematyka rewitalizacji i rekompozycji zabytkowych ogrodów 20-lecia międzywojennego na przykładzie parku przy Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów „Stawisko” w Podkowie Leśnej”, [w:] Rylke J. (red.) „Przyroda i Miasto VIII”, s. 296-311
 43. Gawryszewska B. J., 2006: „Architektura partycypacyjna w kształtowaniu systemów terytorialno-krajobrazowych” [Participating architecture in the landscapearea system creating]. [w:] Klimko R.J. (red.) „Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych” Problemy ekologii krajobrazu, tom XV, Słupsk, ss. 288-300
 44. Herman K., Gawryszewska B. J., 2006, Problematyka ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, artystycznych, estetycznych i społecznych krajobrazu kulturowego wsi w aspekcie idei wsi tematycznych na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza [Issues of the protecting of landscape values: natural, historic, artistic, aesthetic in the context of trema village idea on the example of Stara Wieś near Przedbórz] [w:] Wołoszyn W. (red.) Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona. [Cultural Landscape. Features – Values – Protection] Problemy Ekologii Krajobrazu, [The problems of landscape ecology] t. XVIII; s. 519– 527
 45. Gawryszewska B. J., 2007: „Projektowanie przestrzeni społecznej – stare i nowe osiedla Żoliborza” [Designing the social space – od and New housing estates of Żoliborz], [w:] Rylke J. (red.) „Przyroda i Miasto IX”, s. 101
 46. Gawryszewska B. J., 2007: „Mówiąc znowu o ogrodach... o przestrzeni społecznej i architekturze krajobrazu ” [Speaking abort garden again... abort social space and landscape architecture], [w:] Rylke J. (red.) „Przyroda i Miasto IX”, s. 107-113
 47. Królikowski J.T., Gawryszewska B. J., Perchuć A., 2007: „Sacrum, które rośnie. Projekt kaplicy w kampusie SGGW” [Sacrum, that gros Projectof chapel in WAU campus], [w:] Rylke J. (red.) „Przyroda i Miasto IX”, s. 242-247
 48. Gawryszewska B. J., 2007: “Water in a garden – utilitarian sphere and cultural meanings. John Wilkes’ flowforms as a method of natural landscape creating and protecting [w:] Landscape architecture and spatial planning as the basic element in the protection of native species – planning of space in the water catchment area, Conference and workshop, Tuczno 29.04-3.05.2006 ss.75-83
 49. Gawryszewska B. J. (red.), Herman K. (red.), 2007: „Ogród za oknem. Współczesny ogród przydomowy w teorii architektury krajobrazu.” [Garden behind a window. Modern home garden in theory of landscape architecture], wyd. Ideagrafia, Warszawa, ISBN 83-923854-3-8 stron 85
 50. Gawryszewska B. J., 2007: „Miejsce pomiędzy JA a światem” [The place between I and the world], [w:] Gawryszewska B. J. (red.), Herman K. (red.), 2007: „Ogród za oknem” [Garden behind a window. Modern home garden in theory of landscape architecture], wyd. Ideagrafia, Warszawa, ss.8-13
 51. Gawryszewska B. J., 2007: Restaurowanie, partycypacja i ochrona środowiska przyrodniczego. Projektowanie jako element procesu rewitalizacji (na przykładzie parku miejskiego w Podkowie Leśnej) [Restoration, participation and natura environment preservation. Designing as an element of revitalisation oprocess (on example of Town Park in Podkowa Leśna ]. [w:] Kosiński W., (red.) „Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu. Sztuka ochrony i o kształtowania środowiska. Twórczość – nauka – dydaktyka”, Czasopismo Techniczne, zeszyt 10/2007, Kraków, Wydawnictwo PK, ss. 34-36
 52. GAWRYSZEWSKA B.J. Człowiek w krajobrazie: Ogród przydomowy jako kreacja osoby i miejsca. Rola projektanta w procesie kształtowania najbliższej przestrzeni zamieszkania [A man in landscape. Home garden as a creation of a person and a place. The role of designer in nearest existential space shaping] Sztuka projektowania krajobrazu. [The art of landscape design] Materiały z Międzyuczelnianej konferencji „Architektura Krajobrazu Kulturowego” ASP w Poznaniu, Katedra Bioniki, Zakład Fizjotektoniki, Poznań, s.46-51.
 53. GAWRYSZEWSKA B.J. Restauracja parku miejskiego jako narzędzie rewitalizacji krajobrazu miasta ogrodu na przykładzie „Programu rewitalizacji Parku Miejskiego w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej ” [Public park restoration as an instrument of garden city landscape revitalization on example of „The revitalisation program of municipal park in Garden City Podkowa Leśna.]. Przyroda i miasto, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, tom X, część I, s.275-290.
 54. Gawryszewska B. J., 2008: Sodelovanje drube pri ustvarjanju prostorske ureditve in njena povezanost s strukturo vsakodnevne krajine. Social participation in spatial order creation and its connection with day-to-day landscape structure. in: Urbani izziv, letnik 19, t. 2, 2008 (vol.19, No 2, 2008) Mestne zelene povrine. Urban green spaces. ISSN 0353-6483, ss. 35-41, pp. 153-158
   

Reviews and other popular publications:

 1. Gawryszewska B., 1999, „Milczący strażnicy”, w: „Ogrody” 4/99, wyd. Prószyński i s-ka
 2. Gawryszewska B., 1999,„Jak imię ukochanej”, w: „Ogrody” 5/99,wyd. Prószyński i s-ka
 3. Gawryszewska B., 1999,„Przedogródki”, w „Ogrody” 6/99, wyd. Prószyński i s-ka
 4. Gawryszewska B., 2000, „Królestwo roślin”, w „Ogrody” 2/00
 5. Gawryszewska B., 2000,"Ogród zen na dachu” i „Basen za domem” - projekty ogrodów inspirowane chińską sztuką feng shui; w „Ogrody” 4/00
 6. Gawryszewska B., 2000,"Futurystyczne projekty Marthy Schwartz”, w „Ogrody” 5/00
 7. Gawryszewska B., 2000, „Kolekcja jak marzenie”, w „Ogrody” 6/00
 8. Gawryszewska B., 2000, „Widok z oczkiem wodnym”, w „Ogrody” 8/00
 9. Gawryszewska B., 2000, „Trochę Japonii w Suchożebrach”, w „Ogrody” 9/00
 10. Gawryszewska B., 2000, „Na szkle i betonie”, w „Ogrody” 10/00
 11. Gawryszewska B., 2000, „Klasyczny ganek”, w „Ogrody” 10/00
 12. Gawryszewska B., 2000, „Kształtować znaczy porządkować”, w „Ogrody” 11/00
 13. Gawryszewska B., 2000, „Peterhof”, w „Ogrody” 12/00
 14. Gawryszewska B. J., 2001, „Ogrodowe kalambury”, w „Ogrody” 1/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 15. Gawryszewska B. J., 2001, „Z różdżką po ogrodzie”, „Ogrody” 2/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 16. Gawryszewska B. J., 2001, „Przedogódek – artykuł wstępny” „Ogrody” 3/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 17. Gawryszewska B. J., 2001, „Księżycowe ogrodnictwo”, „Ogrody” 3/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 18. Gawryszewska B. J., 2001, recenzje książek M. Thun „Pielęgnacja ogrodu” i „Dni siewu” „Ogrody” 3/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 19. Gawryszewska B. J., 2001, „Ogrodnictwo biodynamiczne”, „Ogrody” 4/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 20. Gawryszewska B. J., 2001, „Permakultura”, „Ogrody” 5/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 21. Gawryszewska B. J., 2001, „Szczęśliwe ogrody. Feng shui w ogrodzie.” „Gazeta Wyborcza” – „Dom” 27.06. 2001, Agora, Warszawa, ss.19-20
 22. Gawryszewska B. J., 2001, recenzja książki K. v Heynitza „Kompost w ogrodzie”, „Ogrody” 7/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 23. Gawryszewska B. J., 2001, Gawryszewska B. J., 2001, „Piramida”, „Ogrody” 8/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 24. Gawryszewska B. J., 2001, Gawryszewska B. J., 2001, „Był sobie dąb”, „Ogrody” 9/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 25. Gawryszewska B. J., 2001, „Żywa woda”, „Ogrody” 9/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 26. Gawryszewska B. J., 2001, „Przedogódek – artykuł wstępny” „Ogrody” 11/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 27. Gawryszewska B. J., 2001, „Co słychać za wielką wodą” „Ogrody” 11/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 28. Gawryszewska B. J., 2001, „Czerwień w zieleni” „Ogrody” 12/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 29. Gawryszewska B. J., 2001, „Dwa podwórka - Petersburg” „Ogrody” 12/01, wyd. Prószynski i s-ka, Warszawa
 30. Gawryszewska B. J., 2002,„Rzeźby z iglaków”, „Ogrody” 1/02, wyd. Prószyński i s-ka, Warszawa, s.24-25
 31. Gawryszewska B. J., 2002,„Przedogódek – artykuł wstępny” „Ogrody” 4/02, wyd. Prószyński i s-ka, Warszawa, s.3
 32. Gawryszewska B. J., 2002,„Ogrody naiwne”, „Ogrody” 4/02, wyd. Prószyński i s-ka, Warszawa, s.38-43
 33. Gawryszewska B. J., 2002,„Piknik na trawie”, „Ogrody 7/02, wyd. Agora SA, Warszawa, s.42-45
 34. Gawryszewska B. J., 2002,„Ogród w pigułce”, „Ogrody 8/02, wyd. Agora SA, Warszawa, s.46-49
 35. Gawryszewska B. J., 2002,„Kosmiczny ogród Charlesa Jencksa”, „Ogrody 9/02, wyd. Agora SA, Warszawa, s.66-69
 36. Gawryszewska B. J., 2002,„Na skarpie”, „Ogrody 10/02, wyd. Agora SA, Warszawa, s.38-41
 37. Gawryszewska B. J., 2002,recenzja książki „Ogród dla leniucha” Thobias Gold/Martina Bäumler, „Ogrody 10/02, wyd. Agora SA, Warszawa, s.55
 38. Gawryszewska B. J., 2002,„Wielki błękit”, „Ogrody 11/02, wyd. Agora SA, Warszawa, s.14-15
 39. Gawryszewska B. J., 2002,katalog wystawy „Łowiectwo za i przeciw”, Teatr Nowy, Warszawa, maj/czerwiec 2002
 40. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Ogród? - naturalnie, że naturalny, z cyklu Kalendarz biodynamiczny. [Garden? - only natural, naturally, from a cycle: Biodynamic calendar]. In: Ogrody.1 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 56.
 41. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Przedogródek - artykuł wstępny. [Entrance garden - editorial]. In: Ogrody. 2 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 3.
 42. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Preparaty - skuteczne i ... piękne, z cyklu Kalendarz biodynamiczny. [Preparations - effective and ...beautiful, from a cycle: Biodynamic calendar]. In: Ogrody. 2 Wyd. Agora S.A., Warsaw.
 43. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. O istocie uprawy naturalnej, z cyklu Kalendarz biodynamiczny. [About a matter of natural cultivation, from cycle: Biodynamic calendar]. In: Ogrody. 3 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 7.
 44. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Ciekawostki z Mużakowa. [Curiosities of Mużaków]. In: Ogrody. 4 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 6.
 45. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Kalendarze biodynamiczne, z cyklu Kalendarz biodynamiczny. [Biodynamic calendars, from cycle: Biodynamic calendar]. In: Ogrody 4 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 78.
 46. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Pokochać chwasty, z cyklu Kalendarz biodynamiczny. [In love with weeds, from a cycle: Biodynamic calendar]. In: Ogrody. 5 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 82.
  GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Szara woda. [Grey water]. In: Ogrody. 6 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 78.
 47. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Genialna Gertruda - rzecz o Gertrude Jekyll. [Brilliant Gertrude - about Gertrude Jekyll]. In: Ogrody. 8 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 32-36.
  GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Cenne odpadki. [Valuable garbage]. In: Ogrody. 8 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 82-84.
 48. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Herbulariusz czy zielnik? [herbularius?] In: Ogrody 10 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 68-69.
 49. GAWRYSZEWSKA B. J. 2003. Lotusland. In: Ogrody. 12 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 74-79.
  GAWRYSZEWSKA B. J., KOSIACKA E. 2003. Sielska tradycja. Projekt ogrodu przydomowego i artykuł z cyklu Ogród dla czytelnika. [Idyllic tradition. Garden design and article from a cycle: Garden for a reader]. In: Ogrody. 12 Wyd. Agora S.A., Warsaw: 36-37.
 50. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Porady biodynamiczne na styczeń [Biodynamic advices for January].In: „Ogrody” 1/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 8
 51. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Ogrody we „Władcy Pierścieni” [Gardens in “Lord of the Rings”]. In: Ogrody 1/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 10-15
 52. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Ogródek hobbita. Projekt [Little garden of the hobbit]. In: Ogrody 1/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 50-51
 53. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Carskie Sioło [Tsarskoe Selo]. In: Ogrody 1/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 78-83
 54. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Porady biodynamiczne na luty [Biodynamic advices for February] In: Ogrody 2/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 8
 55. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Zakątek jak z tropików – projekt wnętrza ogrodowego [Nook like from the tropic]. In: Ogrody 2/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 62-63
 56. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Porady biodynamiczne na marzec [Biodynamic advices for March] In: Ogrody 3/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 8
 57. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: W spadku po Królowej Matce [Legacy from The Queen Mother]. In: Ogrody 3/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 10-15
 58. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Tajemnice parku w Natolinie [Secrets of Natolin Park]. In: Ogrody 3/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 66-71
 59. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Człowiek uszyty z ogrodów [The men sewn with gardens]. In: Ogrody 5/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 10-14
 60. GAWRYSZEWSKA B. J., MONDER M. 2004: Najpiękniejsze rosaria Europy [The most beautifull rosaries of Europe]. In: Ogrody 5/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 88-95
 61. GAWRYSZEWSKA B. J., POTERAŃSKA J., 2004: W tajemniczym ogrodzie [In the secret garden]. In: Ogrody 6/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 42-45
 62. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Ogrody Oksfordu [Gardens of Oxford]. In: Ogrody 7/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 82-86
 63. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Ręce w ziemi i bose stopy [Hands in the soil and barefeet]. In: Ogrody 7/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 48-52
 64. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Krajobraz zapożyczony [Landscape called in].In: Ogrody 9/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 76-77
 65. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Tulipany w prostokątnych ramach [Tulips in Rectangular Frames]. In: Ogrody 9/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 10-15
 66. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Val Joanis – dolina pachnąca lawendą [Val Joanis – the valley which smells of lavender]. In: Ogrody 10/04, Wyd. Agora SA, Warsaw:10-14
 67. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Rabata z kręgosłupem [The bed with spine].In: Ogrody 10/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 56-59
 68. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Schody wodne, czyli kaskada [Water stairs or cascade]. In: Ogrody 10/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 78-79
 69. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Z zielnika Afrodyty [From Aphrodite’s herbarium ]. In: Ogrody 11/04, Wyd. Agora SA, Warsaw:10-15
 70. GAWRYSZEWSKA B. J., 2004: Taras na cztery strony świata [Terraces for four cardinal points ]. In: Ogrody 11/04, Wyd. Agora SA, Warsaw: 37-41
 71. Gawryszewska B. J., 2005: „Wioska, czyli chatek parę” w: „Ogrody” 1/05, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 78-79
 72. Gawryszewska B. J., 2005: „Zabytkowy żelbeton” w: „Ogrody” 3/05, wyd. Agora SA, Warszawa,
  s. 54-55
 73. Gawryszewska B. J., 2005: „Ogród angielski” w: „Ogrody” 4/05, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 70-71
 74. Gawryszewska B. J., 2005: „Ogród przyszłości” w: „Ogrody” 5/05, wyd. Agora SA, Warszawa,
  s.30-33
 75. Gawryszewska B. J., 2005: „Jak powstał ogród włoski” w: „Ogrody” 5/05, wyd. Agora SA, Warszawa, s.74-75
 76. Gawryszewska B. J., 2005: „Ogród japoński” w: „Ogrody” 6/05, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 64-65
 77. Gawryszewska B. J., 2005: „W cieniu rzeźby” w: „Ogrody” 6/05, wyd. Agora SA, Warszawa, s.66-69
 78. Gawryszewska B. J., 2005: „Doniczka – to brzmi dumnie” w: „Ogrody” 7/05, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 40-43
 79. Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke, 2005, Geomancja – w poszukiwaniu struktury energii Ziemii” www.sztukakrajobrazu.pl No 2
 80. Beata J. Gawryszewska, 2005, Architektura partycypacyjna w Kolorach Życia” www.sztukakrajobrazu.pl No 3
 81. Beata J. Gawryszewska, 2005, Blois Gille’a Clementa – renesans XXI wieku. www.sztukakrajobrazu.pl No 5
 82. Beata J. Gawryszewska, 2005 The garden of the future. www.iflajournal.org/previous_issues.php
 83. Beata J. Gawryszewska, 2005, „Parki pamięci” www.sztukakrajobrazu.pl No 6
 84. Beata J. Gawryszewska, 2005, „Konkurs na Park Pojednania Narodów” www.sztukakrajobrazu.pl No6
 85. Gawryszewska B. J., 2006: „Nie tylko zimozielone” w: „Ogrody” 1/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 60
 86. Gawryszewska B. J., 2006: „Ogród ubrany w rabaty” w: „Ogrody” 3/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 26-35
 87. Gawryszewska B. J., 2006: „ Otwarty na świat”, w: „Ogrody” 3/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 36-37
 88. Gawryszewska B. J., 2006: „Anielski ogród w Normandi” w: „Ogrody” 3/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 48-53
 89. Gawryszewska B. J., 2006: „Dalie w towarzystwie” w: „Ogrody” 6/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 38-39
 90. Gawryszewska B. J., 2006: „Czyj to ogród” w: „Ogrody” 6/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 98
 91. Gawryszewska B. J., 2006: „Dlaczego krasnale?” w: „Ogrody” 8/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 90
 92. Gawryszewska B. J., 2006: „Wielki finał” w: „Ogrody” 8/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 32-41
 93. Gawryszewska B. J., 2006: „Urządzamy ogród bez błędów” w: „Ogrody” 11/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 76-77
 94. Gawryszewska B. J., 2006: „Villa Lante – renesansowy klejnot” w: „Ogrody” 11/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 66-70
 95. Gawryszewska B. J., 2006: „Ogród dla kolekcjonerów” w: „Ogrody” 12/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 32-33
 96. Gawryszewska B. J., 2006: „ W krainie Szmaragdowego Smoka” w: „Ogrody” 12/06, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 60-64
 97. Gawryszewska B. J., 2006: „X. Biennale w Wenecji” w: „Urbanista” 9/06,Warszawa, s. 8-9
 98. Gawryszewska B. J., 2006: „Ogrody robotnicze, które zostały działkami” w: „Urbanista” 10/06, Warszawa, s.28-31
 99. Gawryszewska B. J., 2007: „Rupieciarnia i taras” w: „Ogrody” 1/07, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 82
 100. Gawryszewska B. J., 2007: Podłoga do ogrodu w: „Ogrody” 3/07, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 30-39
 101. Gawryszewska B. J., 2007: Niepewna przyszłość ogródków działkowych w: „Urbanista” 5/07, wyd. Urbanista sp. z o. o. SA, Warszawa, s. 30-32
 102. Gawryszewska B. J., 2007: Na czym zaczepić oko, czyli o roślinach strukturalnych, w: „Ogrody” 7/07, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 48-49
 103. Gawryszewska B. J., 2007: Chenonceau – twierdza sześciu dam w: „Ogrody” 8/07, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 50-54
 104. Gawryszewska B. J., 2007: Barokowe rabaty w: „Ogrody” 8/07, wyd. Agora SA, Warszawa, s. 16
 105. Gawryszewska B. J., 2007: Leśne ogrody, w: Ogrody 11/07 s. 26-35
 106. Gawryszewska B. J., 2007: Gdzie najlepiej usytuować łuk ogrodowy? (z cyklu „Pytania do ekspertów”), w: Ogrody 11/07 s. 55
 107. Gawryszewska B. J., 2007: Yuan, czyli ogród po chińsku, w: Ogrody 12/07 s. 56-63
 108. GAWRYSZEWSKA B.J. 18 najpiękniejszych ogrodowych kompozycji [ 18 most beautifull garden compositions] Ogrody, ogródki, zieleńce [Garden, small gardens, greens] 1/08, s. 28-37.
 109. GAWRYSZEWSKA B.J. Biodynamika – wierzyć, czy nie wierzyć? [Biodynamic – to believe or not to believe?] Ogrody, ogródki, zieleńce1/08, s.76-77.
 110. GAWRYSZEWSKA B.J. Projektant poszukiwany [Designer in request] [in] Ogrody, ogródki, zieleńce 4/08, s.90.
 111. GAWRYSZEWSKA B.J. Ogrodowy plac zbaw, [The garden playground] Ogrody, ogródki, zieleńce 6/08, s.58-63.
 112. GAWRYSZEWSKA B.J. Ażurowe domki [Small openwork houses]Ogrody, ogródki, zieleńce 7/08, s.28-36.
 113. GAWRYSZEWSKA B.J. Co to jest projekt? [What is a design?] Ogrody, ogródki, zieleńce 9/08, s.90.
 114. GAWRYSZEWSKA B.J. Po co nam placyk? [What for us a square?] Ogrody, ogródki, zieleńce 10/08, s.58-64.
 115. GAWRYSZEWSKA B.J. Pod słońcem Toskanii [Under the Tuscan sun] Ogrody, ogródki, zieleńce 11/08, s.48-53.
 116. GAWRYSZEWSKA B.J W rozmiarze mini [In mini-size] Ogrody, ogródki, zieleńce12/08, s.26-31.
 117. GAWRYSZEWSKA B.J Rewitalizacja i integracja dla lepszej jakości życia – rola mieszkańców [Revitalization and integration for better quality of life – the role of inhabitants] Kula Włochowska. Newspaper of ‘Sąsiedzkie Włochy’ Society 2 (18) October 2008

   

Beata J. Gawryszewska